TYÖAJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Vakuutetulle annettavat tiedot vakuutuksesta

Vakuutus on vo/massa vakuutuksenottajan järjestämässä ORF Il-ohjelmisto-
koulutuksessa ja siihen liittyvillä välittömillä matkoilla.

MIKÄ ON TAPATURMA

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka
sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmaksi katsotaan myos vakuutetun tahtomatta äkillisen voimanponnistuk-
sen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma, johon on annettu lääkärinhoitoa
14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.

Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutusehdoissa erikseen mainitut, vakuutetun
tahtomatta sattuneet vahinkotapahtumat, kuten hukkuminen, lämpöhalvaus, au-
ringonpisto ja paleltuminen.

MITÄ VAKUUTUS KORVAA

Vakuutetulle tapaturmasta aiheutuneet vamman ho:itokulut korvataan alkupe-
räisten, maksettujen laskujen perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata
jonkin lain nojalla.

Hoitokuluihin sisältyvät Iääkärin tai hammaslääkärin antaman tai määräämän
hoidon tai tutkimuksen kustannukset sekä kohtuulliset matkakulut paikalli-
seen lääkäriin tai hoitolaitokseen.

Hoitolaitoksessa annetun fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan kuiten-
kin enintään viideltä hoitokerralta tapaturmaa kohti. Tapaturman yhteydessä
rikkoutuneet siimälasit korvataan, kun ne on hankittu viimeistäan kahden
kuukauden kuluessa tapaturman sattumisesta.

Haittakorvaukseen eivät vaikuta vammautuneen yksilölliset olosuhteet kuten
ammatti tai harrastukset. Haittaluokkia on 20. Täydestä pysyvästä haitasta
maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta

pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa korvausmäärästä.
Jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, omaisille maksetaan kertakorvaus.
Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu pysyvän
haitan kertakorvaus.

MITÄ EI KORVATA

Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset. Sairaudet ja rasituksesta vä-
hitellen aiheutuneet vammat eivät ole tapaturmia. Jos vammaan on olennaises-
ti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, korvausta
maksetaan vain siltä osin kuin vamma on aiheutunut tästä tapaturmasta.

Vakuutuksesta ei korvata sairauden aiheuttamaa tapaturmaa, Iääke- ja alko-
holimyrkytystä, puremisesta syntyneitä hammasvammoja - vaikka vamman olisi
aiheuttanut ulkopuolinenkin tekijä, esim. kivi ruoassa - eikä eräitä muita
ehdoissa erikseen mainittuja tapauksia.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

Vakuutus on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä vuoden kerrallaan,
jollei sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Vakuutus päättyy, kun irti-
sanomista koskeva ilmoitus on jätetty vakuutusyhtiölle.

Vakuutetun osalta vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutus-
yhtiö lähetti vakuutetulle ilmoituksen päättymisestä tai ilmoitti vakuutuk-
senottajan kanssa sovitulla tavalla vakuutuksen päättymisestä.

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA

 

TYÖAJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Korvaukset ja vakuutusmäärät henkilöä kohden

Vamman hoito (D) 50.000,00 mk
Haittakorvaus kertakorvauksena (B) 30.000,00 mk
Kuolema (A) 10.000,00 mk

Vakuutukseen sisältyy 35 henkilöä.
Edunsaajina kuolemantapauksissa ovat vakuutetun omaiset.

Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan järjestamässä ORF Il-ohjelmisto-
koulutuksessa ja siihen liittyvillä välittömillä matkoilla.

Tämän vakuutuksen perusteella maksettava korvaus vamman hoidosta (D) ja py-
syvästä haitasta suoritetaan vakuutetulle tai vakuutetun edustajalle.

Mahdollisissa vahinkotapauksissa vakuutuksenottaja varmentaa korvaushake-
mukseen tapaturman sattuneeksi vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa olo-
suhteissa.

Mikäli vakuutettujen keskuudessa tapahtuu vakuutuksen voimassaolon aikana
muutoksia, on niistä ilmoltettava vakuutuksenantajalle.

Vakuutus on myönnetty vakuutuksenottajan antamien tietojen perusteella ja
on voimassa yllä mainitun vakuutuskauden.

Vakuutuksenottajaa pyydetään tarkistamaan vakuutuskirjan tiedot ja oikaise-
maan mahdolliset virheet.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN

Jatkuva vakuutussopimus on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä
vuoden kerrallaan, jollei sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu.

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään
vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu ir-
tisanominen on mitätön. Vakuutus päättyy kun irtisanomista koskeva ilmoitus
on jätetty tai Iähetetty vakuutusyhtiölle.

Vakuutuskauden vakuutusmaksu tulee suorittaa vakuutuskirjan mukana seuraa-
vaa maksulomaketta käyttäen viimeistään maksulomakkeeseen merkittynä erä-
päivänä. Jos maksua ei tässä ajassa makseta, vakuutuksenantaja irtisanoo
vakuutuksen ehtojen mukaan päättyväksi.

Jos vakuutus on päättynyt vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi,
vakuutus tulee uudelleen voimaan, kun vakuutuksenottaja maksaa suorittamat-
ta jätetyn vakuutusmaksun kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.
Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä.

VAKUUTUSYHTIÖN TIEDONANTOVELVOLLISUUS VAKUUTETUILLE

Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutuksenottajalle vuosittain turvaselvityksen,
jossa on keskeiset tiedot vakuutuksesta. Vakuutuksenottaja huolehtii siitä,
että turvaselvityksessä annetut tiedot ovat vakuutettujen saatavilla.

Vakuutuksen voimaantultua ja sen jälkeen vuosittain julkaistaan turvaselvi-
tys vakuutuksenottajan kustannuksella tämän käyttämässä ilmoituslehdessä tai
vastaavassa tiedotteessa.

Ryhmävakuutuksen päättymisestä ilmoitetaan vakuutetuille julkaisemalla va-
kuutusyhtiön tiedot samoin kuin edellä. Vakuutuksenottajan on julkaistava
päättymistieto niin pian kuin mahdollista.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA VAKUUTUSEHDOT

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutukseen
soveilettavien yleisten sopimusehtojen kohdassa 12 mainituissa tilanteissa
ja siinä määrättyä menettelyä noudattaen.

Tähän vakuutukseen noudatetaan soveltuvin osin Pohjolan ryhmätapaturmavakuu-
tuksen ehtoja R9507.

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA