IEEE Student Branch Oulu
IEEE Student Branch Oulu ry. Säännöt

IEEE Student Branch Oulu ry.

 

SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on IEEE Student Branch Oulu ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen nimen virallinen lyhenne on IEEE SB Oulu.

 

2 § Tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillisia tietoja ja taitoja sekä luoda ja ylläpitää suhteita muihin vastaaviin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä yritysmaailmaan.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja kurssitilaisuuksia, illanviettoja, retkiä, opinomatkoja sekä hankkii opinto- ja ammatiohjausta. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää arpajaisia. Yhdistys järjestää erityistiaisuuksia ja välittää opinto- ja ammattikirjallisuutta. Yhdistys voi järjestää tarkoitustaan palvelevia laajempia seminaareja ja kokoustilaisuuksia sekä tukee jäsentensä osallistumista sellaisiin. Yhdistys voi vastaantottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös harjoittaa muuta tarkoitukseensa liittyvää toimintaa.

 

4 § Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Oulun yliopistossa opiskelevat henkilöt, joiden opinnoista vähintän puolet on sähkö- tai tietotekniikan alueelta. Varsinaista jäsenyyttä voivat hakea myös muut yksityiset henkilöt.

 

Kannatusjäseniksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt, että oikeuskelpoiset yhteisöt.

 

Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.

 

Jäsenet hyväksyy hallitus.

 

5 § Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksut vahvistaa vaalikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

6 § Jäsenten oikeudet

 

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta vain varsinaisilla jäsenillä äänioikeus. Vaalikelpoisia yhdistyksen varsinaisiin elimiin ovat vain varsinaiset jäsenet.

 

7 § Eroaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä jättämällä yhdistyksen halitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroanomus. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen kahtena peräkkäisenä toimikautena tulkitaan eroamiseksi.

 

8 § Erottaminen

 

Yhdistyksen kokous voi yksinkertaisella äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

 

9 § Hallitus

 

Vaalikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään kuusi muuta hallituksen jäsentä.

 

10 § Hallituksen tehtävät

 

Hallituksen tehtävänä on

-         huolehtia yhdistyksen tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja hoitaa juoksevat asiat,

-         vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta,

-         huolehtia yhdistyksen virallisesta edustamisesta,

-         kutsua tarvittaessa yhdistyksen kokous koolle,

-         järjestää yhdistyksen kokouset sekä toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,

-         laatia tili- ja toimintakertomus ja

-         valvoa sääntöjen noudattamista

 

11 § Kokoukset

 

Yhdistyksen toimikausi ja tilikausi on kalenterivuosi. Vaalikokuos pidetään loka-joulukuun aikana ja vuosikokous tammi-huhtikuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

 

12 § Vuosikokous

 

Vuosikokouksessa

-         esitetään kuluneen vuoden tili- ja toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto,

-         päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

-         hallitus esittää hyväksyttäväksi ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasunnitelmaksi,

-         hallitus esittää hyväksyttäväksi ehdotuksen seuraavan vuoden talousarvioksi ja

-         käsitellään muut esille tulevat asiat.

 

13 § Vaalikokous

 

Vaalikokouksessa

-         valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt,

-         valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä

-         määrätään jäsenmaksujen suuruudesta ja

-         käsitellään muut esille tulevat asiat.

 

14 § Ylimääräiset kokouset

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle ylimääräiseen kokoukseen harkintansa mukaan tai kun vähintään 10 yhdistyksen jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 

15 § Kokouskutsut

 

Kutsut yhdistyksen vuosi-, vaali- ja ylimääräisiin kokouksiin on laitettava yhdistyksen ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisena varsinaisille jäsenille vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta.

 

16 § Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtajaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

17 § Asian käsittely

 

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö käyttää puheoikeuttaan vaalitsemansa edustajan kautta. Äänestys kokouksissa on toimitettava avoimesti, ellei vähintään kaksi äänioikeutettua vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjoilla ei saa äänestää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole määrätty määräenemmistöstä. Äänten mennessä tasan, asian ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Esityslistalla mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, joa vähintäänkin puolet kokouksessa läsnäolevista jäsenistä niin haluaa ottaen kuitenkin huomion yhdistyslain 14 §:n määräykset. Kokouksessa valittavien kahden pöytäkirjantarkastajan tehtävänä on valvoa pöytäkirjan pitoa ja avustaa puheenjohtajaa äänestysten toimittamisessa. Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi merkityttää pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

 

18 § Nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on oikeutettu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin yksin, tai hallituksen erikseen valtuuttama yhdistyksen jäsen.

 

19 § Sääntöjen muuttaminen

 

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa asia on hyväksyttävä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja jälkimmäisessä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

20 § Yhdistyksen lakkauttaminen

 

Yhdistys voidaan lakkauttaa, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa lakkauttamista.

 

Yhdistyksen jäkimmäinen purkava kokous päättää yhdistyksen jäljelle jääneiden varojen ja omaisuuden käytöstä näiden sääntöjen 2 § mainittuun tarkoitukseen

 

21 § Sääntöjen hyväksyminen

 

IEEE Student Branch Oulu ry. on hyväksynyt nämä säännöt yleiskokouksessaan 00.00.2002.